برای ماشین ها

برنامه های اصلی

به طوری که می توان از آن در حمل و نقل ، هوانوردی ، صنایع پتروشیمی استفاده کرد.

قطار - تعلیم دادن

لوله های

پانل فتوولتائیک

اتوبوس الکترونیکی

ظروف

هواپیما-کانتینر

وسایل نقلیه

وانت و کامیون

برج انتقال کامپوزیت