කාර් සඳහා

ප්රධාන යෙදුම්

එබැවින් එය ප්‍රවාහන, ගුවන්, ඛනිජ රසායනික රසායනික කර්මාන්ත සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.

දුම්රිය

පයිප්ප

ෆොටෝ වෝල්ටීයතා පැනලය

ඊ-බස්

බහාලුම්

ගුවන් යානා-කන්ටේනර්

වාහන

වෑන් රථ සහ ට්‍රක් රථ

සංයුක්ත සම්ප්රේෂණ කුළුණ