สำหรับรถยนต์

การใช้งานหลัก

เพื่อที่จะสามารถใช้ในการขนส่ง, การบิน, ปิโตรเคมีอุตสาหกรรม

รถไฟ

ท่อ

เซลล์แสงอาทิตย์แผง

E-Bus

ตู้คอนเทนเนอร์

เครื่องบินภาชนะ

ยานพาหนะ

รถตู้และรถบรรทุก

หอส่งสัญญาณคอมโพสิต